Jako ludzie zorientowani na sukces Państwa firmy staramy się być konkurencyjni w zakresie obsługi księgowej nie tylko ze względu na cenę, ale przede wszystkim na jakość i profesjonalizm. Za jakość naszych usług ponosimy pełną odpowiedzialność. Ponadto dla naszych klientów oferujemy bezpłatny program do wystawiania faktur, rachunków i monitorowania płatności. Szanując Państwa czas istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentów z siedziby Państwa firmy.
Księgi rachunkowe
* Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i w dziennikach,
* Sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb profilu prowadzonej działalności
*Opracowanie Polityki (zasad) rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
* Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja,
*Ewidencja wyposażenia
* Sporządzanie zestawień obrotów i sald,
* Sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrachunkowego,
* Wyliczenia należnego podatku dochodowego za poszczególne miesiące rozliczeniowe,
*Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
*Współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
*Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym również podczas kontroli

Niniejsza zakładka ma na celu doładne przedstawienie Państwu zakresu świadczonych przez nas usług.

Księgi rachunkowe:

* Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
* Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i w dzinnikach,
* Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja,
* Sporządzanie zestawień obrotów i sald,
* Sporządzanie bilansu i sprawozdania na koniec roku obrachunkowego,
* Wyliczenia należnego podatku dochodowego za poszczególne miesiące rozliczeniowe,
* Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

* Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
* Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR,
* Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja,
* Ewidencja wyposażenia,
* Wyliczenia należnego podatku dochodowego PIT za poszczególne miesiące rozliczeniowe,
* Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

Ryczałt ewidencjonowany:

* Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
* Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji przychodów,
* Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – amortyzacja,
* Ewidencja wyposażenia,
* Wyliczenia należnego podatku dochodowego PPE za poszczególne miesiące rozliczeniowe,
* Roczne rozliczenie podatku dochodowego.

Ewidencja VAT:

* Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
* Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży,
* Sporządzanie deklaracji VAT-7/VAT-7K i przekazywanie ich drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

Kadry i płace:

* Prowadzenie ewidencji pracowników oraz sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia tzn. umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, dokumentów dotyczących ustania stosunku pracy, zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu,
* Sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia,
* Wyliczenia należnego podatku dochodowego PIT-4,
* Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R oraz informacji o uzyskanych przychodach PIT-11, PIT-8,
* Nadzór nad dokumentacją kadrową,
* Pomoc przy organizowaniu szkoleń BHP.

Ewidencja ZUS:

* Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych firmy oraz pracowników wg obowiązujących zasad,
* Sporządzanie miesięcznych deklaracji i raportów ZUS oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS,
* Sporządzanie raportów imiennych RMUA dla wszystkich pracowników.

Rozliczenia roczne – PIT:

Naszym stałym klientom roczne zeznanie podatkowe sporządzamy bezpłatnie, zgodnie z wybranym przez Państwa sposobem opodatkowania – indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko, uwzględniając przy tym wszystkie ulgi odliczenia Państwu przysługujące.

Wynagrodzenie za świadczone przez biuro usługi jest każdorazowo indywidualnie negocjowane, co umożliwia optymalne dostosowanie ceny do zakresu wykonywanych usług.
Punktem wyjściowym co to ustalenia wynagrodzenia za świadczenie usług księgowych jest cennik, z którym możecie się Państwo zapoznać w strefie klienta.